#

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az alábbiakban részletezett rendelkezések a Futuram Solutions Kft. (székhely: 2523 Sárisáp, Fő út 221.);
cégjegyzékszám: 11-09-025091; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett, www.futuram.hu és www.eszir.futuram.hu urlek, illetve a futuram.hu és eszir.futuram.hu domain tartományban elérhető Weboldalakak (továbbiakban: Weboldalakak) adatvédelmi irányelveit tartalmazza (a továbbiakban: Adatvédelmi Irányelvek).

A Weboldalak meglátogatásával (megnyitásával) egyidejűleg a Felhasználó mindenféle korlátozás és
fenntartás nélkül elfogadja az alábbi Adatvédelmi Irányelveket.

Az Üzemeltető tiszteletben tartja a Weboldalakt felkereső személyek, Felhasználók személyes adataihoz
fűződő jogát.

1. Az Üzemeltető a Felhasználó által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag az egyes Felhasználók azonosításához, illetve a
szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben használja fel.

2. A Felhasználó az adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásával, és a Magazinra való feliratkozásával a Felhasználó egyebekben kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére az Üzemeltető elektronikus levele(ke)t, hírlevelet küldjön szolgáltatásairól, kivéve, ha a Felhasználó előbbi üzenetek kifejezett letiltását kéri. A Felhasználó a hírlevelek küldését egyébként bármikor letilthatja.

3. Az Üzemeltető a Felhasználók személyes adatait nem adja át harmadik személyek részére, kivéve,
ha ahhoz adott Felhasználó hozzájárult, illetve az adatszolgáltatási kötelezettséget kötelező jogszabályi
rendelkezés írja elő.

4. Az Üzemeltető kijelenti, hogy a Weboldalakon keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos
magyarországi jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel a mindenkor hatályos adatvédelmi
törvény rendelkezéseire.

5. Az Üzemeltető a Felhasználó által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint
óvintézkedéseket tesz a Felhasználó személyes adatainak védelme, illetve elvesztésének, illetéktelen
felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében.

6. A Weboldalakon a Weboldalak hatékonyságának javítása érdekében ún. anonim látogatásazonosító
(COOKIE) kerül alkalmazásra. A Weboldalak látogatóinak számítógépére egy „süti” (COOKIE) kerül
elmentésre, amelynek segítségével egy program elemzi a Weboldalak használatára vonatkozó információkat is beleértve. Az adatok elemzése névtelenül, nem beazonosítható módon történik.

A megszerzett információkat az Üzemeltető kizárólag szolgáltatásainak, illetve a Weboldalak javítására használja fel.

A Weboldalak Felhasználói előbbi adatkezelés tényét a Weboldalak megnyitásával kifejezetten elfogadják,
illetve amennyiben előbbiek kizárását kívánják, akkor a webböngészőben beállíthatják, hogy megakadályozzák „sütik” (COOKIE) elmentését a számítógép merevlemezére, ezzel azonban tudomásul
veszik, hogy esetenként nem tekinthető meg megfelelő módon a teljes Weboldalak.

7. Az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait a Felhasználó – az Üzemeltető részére
elektronikus vagy postai úton megküldött – kérésére haladéktalanul törli.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldalak, illetve jelen Adatvédelmi Irányelvek
tartalmában bármikor változtatásokat eszközöljön. Az aktuális Adatvédelmi Irányelvekről a Felhasználó a
Weboldalak „Adatvédelmi Irányelvek” része alatt tájékozódhat folyamatosan.

ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

1. Az adatkezelésének célja a szolgáltatás(ok) nyújtása. A Szolgáltatás nyújtása körében:

(i) az ügyfél / felhasználó azonosítása és vagy megkülönbözetése a többi ügyféltől / felhasználótól;
(ii) kapcsolattartás, eDM-hozzájárulás esetén értesítés kapcsolódó vagy új szolgáltatásokról;
(iii) ügyfélelégedettség tesztelése és mérése
(iv) a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése;
(v) a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;
(vi) külön hozzájárulás esetén reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM,.);
(vii) szolgáltatás és termék megrendelési lehetőség, szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, a megrendelt termék használatba adása, az adott és megrendelt bónuszok igénybevétele;
(viii) rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások (például fotók, videók készítése);
(ix) tagsághoz kapcsolódó szolgáltatások, bónuszprogramok
(x) harmadik személyek termékeinek reklámozása az adatok átadása nélkül.
(xi) termék kipróbálás kérése és nyújtása
(xii) ajánlatkérés és ajánlatadás a Futuram Solutions Kft. termékeivel kapcsolatban

2. A személyes adatok felvétele és kezelése egyes, ellenérték fejében teljesített szolgáltatások igénybevétele esetén jogszabályon – így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken – alapul. Eltérő rendelkezés hiányában az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A marketinghozzájárulások külön nyilvántartás szerint kerülnek rögzítésre, és elválaszthatók az ügyfélstátusztól.

3. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

4. A RoadRecord.hu Kft. által kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai.

5. Egyes szolgáltatások kizárólag regisztrációval vehetők igénybe, amely regisztráció során szükségszerűen, illetve egyedileg választott módon megadott személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor.

6. Egyes kiegészítő szolgáltatásokra (pl. bónuszokra) kizárólag a szolgáltatással kapcsolatos hírlevélre, illetve egyéb reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresésre való feliratkozással együtt lehet regisztrálni, szerződést kötni, míg más szolgáltatásoknál lehetőségként merül fel a hírlevélre és egyéb reklámüzenetekre való feliratkozás.

7. A felhasználást, panaszokat külön ügyfélszolgálat könnyíti meg, amely egyes termékenként önálló is lehet.

8. A felhasználói tevékenység megkönnyítése a szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében különféle cookie-k (pl. egy munkamenetre szóló vagy tartós böngésző cookie, flash cookie, stb.) elhelyezésére kerülhet sor.

AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

A. Adatok módosítása, törlése, zárolása

1. A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az adatvedelem@futuram.hu elérhetőségeken. Szolgáltató vállalja, hogy 15 munkanapon belül válaszol a kérésre, tájékoztatja kérelmezőt az adathordozási jogáról és annak érvényesíthetőségének módjáról.

2. A Felhasználó – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az egyes honlapokon, szolgáltatásoknál meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.). Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való eleséssel egyenértékű (pl. bónuszok).

3. Az ügyfél / felhasználó személyes adatai törlésre kerülnek, ha kezelésük gyaníthatóan jogellenes (pl. Versenytörvénybe vagy valamely büntetőjogi szabálysértési jogszabályba ütközik); az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. A különleges adatokat rendszerünk nem tartja nyilván, ezeket automatikusan töröljük.

4. A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, a feliratkozással azonos módon. Az ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető meg mindaddig, amíg jogszabályok írják elő az adatkezelési kötelezettséget.

B. Tájékoztatás kérése

1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az adatvedelem@futuram.hu címen.

2. A Futuram Solutions Kft. a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a panaszkezelési szabályzat szerint.

C. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Futuram Solutions Kft. vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

2. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

D. Hatósági jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-391-1400, www.naih.hu).

Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön hozzájárulással történik. Adattovábbítás harmadik (külső személyhez nem történik). Ettől, egyes termékek esetében az adatkezelési tájékoztató eltérhet.

Külső szolgáltatók tevékenysége

Külső szolgáltatók

A Futuram Solutions Kft. egyes Szolgáltatásai során a Felhasználási Feltételekben meghatározott egyes részszolgáltatás(ok) tekintetében rögzített együttműködő partnernek minősül önállóan, illetve a Futuram Solutions Kft.-be tartozó Társaságokkal együttesen többes adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak minősül. Egyes külső szolgáltatók a saját adatkezelési szabályzatuk szerint kezelik az adatokat.

Adatfeldolgozóink aktuális listája:

1One Kft.
Székhely: 3300 Eger Eperjesi u. 17/e 2/11
Adószám: 24106595-2-10
Honlap: www.1one.hu
Továbbított adatok köre/tevékenység: Jira Ticketing rendszer üzemeltetése és az abban megadott adatok köre, help desk szolgáltatás, általános ügyfélnyilvántartás.

The Rocket Science Group, LLC
Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA Honlap: https://mailchimp.com
Továbbított adatok köre/tevékenység: felhasználó neve, email címe,
Az adattovábbítás célja: hírlevelek, promóciók, bejenetések küldése, személyre szabott szolgáltatás nyújtása

Magyar Hosting Kft.
Székhely: H-1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22.
Adószám: 12060245-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-462043
Honlap: https://www.tarhely.com
Továbbított adatok köre/tevékenység: általános webhosting és e-mail hosting szolgáltatás

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Futuram Solutions Kft. (székhely: 2523 Sárisáp, Fő út 221.);
cégjegyzékszám: 11-09-025091; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett, www.futuram.hu és www.eszir.futuram.hu urlek, illetve a futuram.hu és eszir.futuram.hu domain tartományban elérhető Weboldalakak (továbbiakban: Weboldalakak) igénybevételére vonatkozó felhasználási feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek).

A Weboldalak meglátogatásával (megnyitásával) egyidejűleg a Felhasználó mindenféle korlátozás és
fenntartás nélkül elfogadja az alábbi Felhasználási Feltételeket.

I. FELELŐSSÉG

1.1. Az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus
okozta – károkért, amelyek a Felhasználó számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a
belépés, a szolgáltatások, a Weboldalak használata, illetve elektronikus levelezés során keletkezett. Előbbiek
alapján a Felhasználó köteles a Weboldalakon található dokumentumok, információk letöltését megelőzően
gondoskodni a megfelelő vírusvédelemről.

1.2. Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel olyan magatartásért (különösen kárért), amely a
Weboldalak – szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen használatából ered.

1.3. A Felhasználót feltételen és korlátlan felelősség terheli mind az Üzemeltetővel, mind harmadik
személlyel szemben a Felhasználó által szolgáltatott adat, információ valóságtartalmáért, illetve
jogszerűségéért. A Felhasználó előbbi rendelkezés megsértéséből eredő károkért korlátlan helytállási
kötelezettséggel (felelősséggel) tartozik.

1.4. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Weboldalak üzemeltetéséhez
használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy
veszélyeztetheti a Weboldalak működtetését.

A Szolgáltató nem vizsgálja azoknak a site-oknak a tartalmát, melyek megtekintésére linket
szolgáltat. Ezen off-site-ok tartalmáért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.
Bármely off-site megnyitásának (linkelés) kockázatát a Felhasználó viseli. A Weboldalak
tartalmazhat olyan internetes Weboldalakhoz történő, az Üzemeltetőtől független kapcsolódásokat
(hiperlinkek), amelyek harmadik személyek gondozásában állnak és amelyek tartalmáért a
Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget, így különösen az idegen Weboldalakakon, illetve
Weboldalakakkal elkövetett jogszabálysértésekért, illetve okozott károkért.

II. SZERZŐI JOGOK

2.1. A Weboldalak tartalma (pld.: védjegy, szöveg, adat, videó, audió, kép, stb.), a Weboldalak külső
megjelenése, illetve a Weboldalak működéséhe alkalmazott szoftver az Üzemeltető kizárólagos szellemi
tulajdonát képezi, annak – akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen egyéb módon történő –
felhasználására kizárólag a Üzemeltető előzetes hozzájárulásával (engedélyével) kerülhet sor.

2.2. A Weboldalak egyes részei kizárólag egyéni (saját) felhasználás céljából menthetők vagy
nyomtathatók ki. Előbbi jogosultság azonban nem jelent hozzájárulást (engedélyt) a letöltött anyagok
kereskedelmi céllal történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához.

2.3. A Weboldalakon található képeket, egyéb szellemi termékeket a Felhasználó, illetve harmadik
személy kizárólag a jogosult engedélyével használhatja fel. Előbbi engedély nélkül történő felhasználásuk
sérti a szerzői és a személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályokat.

2.4. Jelen pontban foglaltak megsértéséért a Felhasználó, feltétlen és korlátlan felelősséggel tartozik.

A Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldalak, illetve jelen Felhasználási Feltételek
tartalmában bármikor változtatásokat eszközöljön. Az aktuális Felhasználási Feltételekről a Felhasználó a
Weboldalak „Felhasználási Feltételek” része alatt tájékozódhat folyamatosan.